[ Previous | Next | ADS ]

MASTER Bright PSN in PGC002065

ATel #3859; V. Lipunov, N. Tiurina, P. Balanutsa, E. Gorbovskoy, V. Kornilov, A. Belinski, N. Shatskiy, V. Chazov, A. Kuznetsov, D. Zimnukhov (Moscow State University, SAI) V. Krushinsky, I. Zalozhnih, A. Popov (Ural State University) K. Ivanov, S. Yazev, N. Budnev, E. Konstantinov, O. Chuvalaev, V. Poleshchuk, O. Gress (Irkutsk State University) A. Parkhomenko, A. Tlatov, D. Dormidontov, V. Senik (Kislovodsk solar station of the Pulkovo observatory RAS) V. Yurkov, Y. Sergienko, D. Varda, E. Sinyakov (Blagoveshchensk Educational University) V. Shumkov, S. Shurpakov (MASTER team members)
on 11 Jan 2012; 16:28 UT
Credential Certification: Vladimir Lipunov (lipunov2007@gmail.com)

Subjects: Optical, Supernovae

MASTER-Amur auto-detection system discovered OT source at (RA, Dec) = 00h 34m 30.79s +30d 24m 06.3s on 2012-01-08.50222 UT. The OT magnitude in 'V' filter is 16.0 +-0.3 (limit 16.8m).

The OT is seen in 2 images. There is no minor planet at this place.

The OT offset 13.9E and 15.7N from PGC002065 galaxy center.

We have reference image without OT on 2011-08-31.75609 UT with magnitude limit in 'R' filter 18.81m

The discovery image is available at http://observ.pereplet.ru/images/PSN_PGC002065/PSN_PGC002065.png .

Spectral observations are required.

MASTER Robotic Net