[ Previous | Next | ADS ]

Errata: corrections for observation date and author list in ATel #11267

ATel #11268; Jujia Zhang (YNAO)
on 7 Feb 2018; 11:06 UT
Distributed as an Instant Email Notice Supernovae
Credential Certification: Ju-Jia Zhang (jujia@ynao.ac.cn)

Subjects: Optical, Supernovae

The observation date reported in ATel #11267 should be 2018 Feb. 6.7, instead of 2018 Feb. 7.7. Two co-authors Han Lin (THU) and Zhijian Xu were omitted in the author list. So the full list of author is "Jujia Zhang, Yuxin Xin (YNAO), Wenxiong Li, Xiaofeng Wang (THU), Hanjie Tan (CCU), Tianmeng Zhang, Xu Zhou (NAOC), Jun Mo, Liming Rui, Danfeng Xiang, Han Lin (THU) and Zhijian Xu."