[ Previous | Next | ADS ]

The OT discovery during FERMI LAT GRB141028A observations

ATel #6632; N. Tiurina, M. Pruzhinskaya, E. Gorbovskoy, V. Lipunov, D. Denisenko, P. Balanutsa, V. Kornilov, N. Shatskiy, V. Chazov, A. Kuznetsov, E. Popova (Lomonosov Moscow State University, SAI), A. Tlatov, D. Dormidontov, V. Senik, A. Parkhomenko (Kislovodsk Solar Station of Pulkovo Observatory), K. Ivanov, S. Yazev, N. Budnev, E. Konstantinov, O. Chuvalaev, V. Poleshchuk, O. Gress (Irkutsk State University), V. Yurkov, A. Gabovich, Y. Sergienko, E. Sinyakov (Blagoveshchensk Educational University), V. Krushinsky, I. Zalozhnih, A. Popov, A. Bourdanov (Ural Federal University), V. Shumkov, S. Shurpakov (MASTER team members)
on 28 Oct 2014; 20:03 UT
Credential Certification: Vladimir Lipunov (lipunov2007@gmail.com)

Subjects: Optical, Gamma Ray, Gamma-Ray Burst, Transient

MASTER OT J213024.51-001352.3 - GRB 141028A optical counterpart?

MASTER II robotic telescope (MASTER-Net: http://observ.pereplet.ru ) located in Kislovodsk automatically was pointed to the Fermi-LAT GRB 141028A (Bissaldi et al.,GCN 16969) in survey mode (Gorbovskoy et al., GCN 16972).

MASTER-Kislovodsk auto-detection system discovered OT source at (RA, Dec) = 21h 30m 24.51s -00d 13m 52.3s on 2014-10-28.76451 UT. The OT unfiltered magnitude is 18.9m (limit 19.9m).

The OT is seen in 12 images and slightly faded during observations from 2014-10-28 17:49:36 up to 2014-10-28 18:31:45.

We have reference image without OT on 2014-07-22.97505 UT with unfiltered magnitude limit 19.7m.

Spectral observations are required.

The discovery and reference images are available at: http://master.sai.msu.ru/static/OT/213024.51-001352.3.png

List of Optical Transients discovered by MASTER

MASTER Robotic Net