[ Previous | Next | ADS ]

Eight MASTER OT's detection

ATel #3875; M. Pruzhinskaya, V. Lipunov, P. Balanutsa, V. Shumkov, E. Gorbovskoy, N. Tiurina, V. Kornilov, A. Belinski, N. Shatskiy, V. Chazov, A. Kuznetsov, D. Zimnukhov, D. Gareeva (Moscow State University, SAI) V. Krushinsky, I. Zalozhnih, A. Popov (Ural State University) K. Ivanov, S. Yazev, N. Budnev, E. Konstantinov, O. Chuvalaev, V. Poleshchuk, O. Gress (Irkutsk State University) A. Parkhomenko, A. Tlatov, D. Dormidontov, V. Senik (Kislovodsk solar station of the Pulkovo observatory RAS) V. Yurkov, Y. Sergienko, D. Varda, E. Sinyakov (Blagoveshchensk Educational University) V. Shumkov, S. Shurpakov , P. Podvorotniy (MASTER team members)
on 22 Jan 2012; 15:18 UT
Credential Certification: Vladimir Lipunov (lipunov2007@gmail.com)

Subjects: Optical, Cataclysmic Variable, Supernovae

Referred to by ATel #: 3879

MASTER-Net auto-detection system discovered 8 OT sources:

OT DATA
(UT)
m Discovery
Image
Comment Site
MASTER035135.98+162606.2 2012-01-19.71670 18.1 Images PSN
There is SDSS J042605.89+074351.8 galaxy with 1."2 offset
Kislovodsk
MASTER034131.75+144333.92012-01-19.68454 18.3 Images ?Kislovodsk
MASTER073721.02+854323.72012-01-19.68206 18.7 Images ?Kislovodsk
MASTER034337.42+164329.42012-01-19.66492 18.4 Images ?Kislovodsk
MASTER063113.68+341715.52012-01-20.82524 19.4 Images ?Kislovodsk
MASTER124819.37+072049.62012-01-21.04545 16.8 Images There is one star
in SDSS catalog
A1588017729228308707 r = 21.52
Kislovodsk
MASTER040821.86+141516.12012-01-21.78588 18.0 Images ?
Kislovodsk
MASTER041352.74+170348.3 2012-01-21.78098 17.6 Images PSN
There is SDSS J041352.29+170356.4
offset from galaxy center is 8"S and 6."7E
Kislovodsk

Spectral observations are required.

MASTER Robotic Net