[ Previous | Next | ADS ]

MASTER one bright and 3 intermediate OT's discovery

ATel #3746; V. Lipunov, N. Tyurina, P. Balanutsa, E. Gorbovskoy, V. Kornilov, A. Belinski, N. Shatskiy, D. Kuvshinov, V. Chazov, A. Kuznetsov, D. Zimnukhov, (Moscow State University, SAI), V. Yurkov, I. Kudelina ,Yu. Sergienko, D. Varda, E. Sinyakov (Blagoveshchensk Educational University), V. Krushinski, I. Zalozhnih, A. Popov (Ural State University), K. Ivanov, S. Yazev, N. Budnev, E. Konstantinov, O. Chuvalaev, V. Poleschuk, O. Gres,(Irkutsk State University) , A. V. Parhomenko, A. Tlatov, D. Dormidontov (Kislovodsk solar station of the Pulkovo observatory RAS), V. Shumkov, S. Shurpakov (MASTER team members)
on 8 Nov 2011; 10:37 UT
Credential Certification: Vladimir Lipunov (lipunov2007@gmail.com)

Subjects: Optical, Transient

MASTER-Kislovodsk auto-detection system discovered 4 sources:

1. MASTER064738.82+4557.5 at the position of (R.A., Dec) = 06h 47m 38.82s +45d 57m 42.5s at 2011-11-04.97 UT.
The OT unfiltered magnitude is m_OT = 15.2
The OT is seen at 6 images. There is no minor planet at this place.
m_lim=19.8.
We have reference image without OT at 2010-11-12.90 UT with unfiltered m_lim=19.2.

The discovery and reference images are available at http://observ.pereplet.ru/images/OT064738+4557/OT064738+4557.png

2. MASTER031116.23+3705.7 at the position of (R.A., Dec) = 03h 11m 16.23s , +37d 05m 02s.7 at at 2011-11-07.75 UT.
The OT is seen at several images unfiltered images. There is no minor planet at this place.
The OT unfiltered magnitude is m=17.5, m_lim=19.0
We have recently reference unfiltered image without OT at 202011-10-31.75 UT with m_lim=19.8.
The discovery and reference images are available at http://observ.pereplet.ru/images/OT031116+3705/OT031116+3705.png

3. MASTER225614.61+3808.3 at the position of (R.A., Dec) =22h 56m 14.61s , +38d 08m 15s.3 at 2011-11-04.69 UT.
The OT is seen at 3 images. There is no minor planet at this place.
The OT unfiltered magnitude is m=17.2, m_lim=19.2.
We have reference unfiltered image without OT at 202011-07-19.01 UT with m_lim=18.0.
The discovery and reference images are available at http://observ.pereplet.ru/images/OT225614+3808/OT225614+3808.png

4. MASTER024849.60-0804.0 at the position of (R.A., Dec) = 02h 48m 49.60s , -08d 04m 30s.0 at 2011-10-29.87 UT .
The OT is seen at 6 images. There is no minor planet at this place.
The OT unfiltered magnitude is m_OT=18.3, m_lim=20.4.
We have reference unfiltered image at 2010-11-06.82 UT with m_lim=20.2
The discovery and reference images are available at http://observ.pereplet.ru/images/OT024849-0804/OT024849-0804.png

Spectral observations are required.

MASTER Robotic Net