[ Previous | Next | ADS ]

Bright Possible Supernova detected by MASTER

ATel #5630; S. Shurpakov, D. Denisenko, V. Lipunov, E. Gorbovskoy, N. Tiurina, P. Balanutsa, V. Kornilov, A. Belinski, N. Shatskiy, V. Chazov, A. Kuznetsov, A. Rufanov, V. Vladimirov, V. Yecheistov (Moscow State University, SAI), A. Parkhomenko, A. Tlatov, D. Dormidontov, V. Senik (Kislovodsk Solar Station of Pulkovo Observatory), V. Yurkov, Y. Sergienko, D. Varda, E. Sinyakov, A. Gabovich (Blagoveshchensk Educational University), K. Ivanov, S. Yazev, N. Budnev, E. Konstantinov, O. Chuvalaev, V. Poleshchuk, O. Gress (Irkutsk State University), V. Krushinsky, I. Zalozhnih, A. Popov, A. Bourdanov (Ural Federal University), P. Podvorotny, V. Shumkov (MASTER team members), H. Levato, C. Saffe (ICATE), C. Mallamaci, C. Lopez, F. Podest (OAFA)
on 5 Dec 2013; 19:19 UT
Credential Certification: Vladimir Lipunov (lipunov2007@gmail.com)

Subjects: Optical, Supernovae, Transient

Referred to by ATel #: 5635

MASTER OT J014638.27+041324.4 - bright PSN

MASTER-Kislovodsk auto-detection system discovered OT source at (RA, Dec) = 01h 46m 38.27s +04d 13m 24.4s on 2013-12-05.75104 UT. The OT unfiltered magnitude is 15.5m (limit 19.0m). The OT is seen in 2 images. There is no minor planet at this place. We have reference image without OT on 2012-10-12.95286 UT with unfiltered magnitude limit 18.8m.

The OT is located 0.5" east and 10" south of the galaxy PGC 12652941 = SDSS J014638.24+041333.3. Spectral confirmation is required. The discovery and reference images are available at: http://master.sai.msu.ru/static/OT/014638.27041324.4.png

List of Optical Transients discovered by MASTER

Global MASTER Robotic Net