[ Previous | Next | ADS ]

OT MASTER061431.44+415904.4 discovery at 3EG J0613+4201 gamma-ray source position

ATel #3866; P. Podvorotniy , P. Balanutsa, V. Lipunov, E. Gorbovskoy, N. Tyurina, V. Kornilov, A. Belinski, N. Shatskiy, D. Kuvshinov, V. Chazov, A. Kuznetsov, D. Zimnukhov, D. Gareeva (Moscow State University, SAI), V. Yurkov, Yu. Sergienko, E. Sinyakov (Blagoveshchensk Educational University), V. Krushinski, I. Zalozhnih, A. Popov (Ural State University), K. Ivanov, S. Yazev, N. Budnev, E. Konstantinov, O. Chuvalaev, V. Poleschuk, O. Gres,(Irkutsk State University) , A. V. Parhomenko, A. Tlatov, D. Dormidontov (Kislovodsk solar station of the Pulkovo observatory RAS), V. Shumkov, S. Shurpakov (MASTER team members)
on 15 Jan 2012; 07:34 UT
Credential Certification: Vladimir Lipunov (lipunov2007@gmail.com)

Subjects: Optical, Gamma Ray

MASTER-Kislovodsk auto-detection system discovered OT source at (RA, Dec) = 06h 14m 31.44s +41d 59m 04.4s on 2012-01-14.86097 UT. The OT unfiltered magnitude is 18.4m (limit 19.9)

The OT is seen in 3 images. There is no minor planet at this place.

There is one unidentified EGRET source at very high energies at this position (Fegan et al.,Astrophys. J., 624, 638-655, 2005) 3EG J0613+4201.

We have reference image without OT on 2010-12-27.86 UT with unfiltered magnitude limit 21.0 m

Spectral observations are required.

MASTER Robotic Net