[ Previous | Next | ADS ]

Very Bright MASTER OT061730.02+3540.6 discovery

ATel #3843; V. Lipunov, N. Tiurina, P. Balanutsa, E. Gorbovskoy, V. Kornilov, A. Belinski, N. Shatskiy, V. Chazov, A. Kuznetsov, D. Zimnukhov (Moscow State University, SAI) V. Krushinsky, I. Zalozhnih, A. Popov (Ural State University) K. Ivanov, S. Yazev, N. Budnev, E. Konstantinov, O. Chuvalaev, V. Poleshchuk, O. Gress (Irkutsk State University) A. Parkhomenko, A. Tlatov, D. Dormidontov, V. Senik (Kislovodsk solar station of the Pulkovo observatory RAS) V. Yurkov, Y. Sergienko, D. Varda, E. Sinyakov (Blagoveshchensk Educational University) V. Shumkov, S. Shurpakov (MASTER team members)
on 4 Jan 2012; 13:19 UT
Credential Certification: Vladimir Lipunov (lipunov2007@gmail.com)

Subjects: Optical, Nova, Supernovae, Transient

MASTER-Amur auto-detection system discovered OT source at (RA, Dec) = 06h 17m 30.02s +35d 40m 36.6s on 2011-12-28.57184 UT The OT magnitude in 'V' filter is 14.5m (limit 17.9m)

The OT is seen in 2 images. There is no minor planet at this place.

We have reference image without OT on 2011-12-14 17:40:49 UT with unfiltered magnitude limit 17.5m

There is the galaxy J061730.07+354040.9 with 4" offset.
The discovery image is available at
http://observ.pereplet.ru/images/OT061730.02+3540.6/OT061730+3540.jpg .

Spectral observations are required.

MASTER Robotic Net