[ Previous | Next | ADS ]

Bright MASTER PSN discovery in UGC06716 galaxy

ATel #3767; V. Shumkov, V. Lipunov, E. Gorbovskoy, P. Balanutsa, N. Tyurina, V. Kornilov, A. Belinski, N. Shatskiy, D. Kuvshinov, V. Chazov, A. Kuznetsov, D. Zimnukhov, (Moscow State University, SAI), V. Yurkov, Yu. Sergienko, E. Sinyakov (Blagoveshchensk Educational University), V. Krushinski, I. Zalozhnih, A. Popov (Ural State University), K. Ivanov, S. Yazev, N. Budnev, E. Konstantinov, O. Chuvalaev, V. Poleschuk, O. Gres,(Irkutsk State University) , A. V. Parhomenko, A. Tlatov, D. Dormidontov (Kislovodsk solar station of the Pulkovo observatory RAS), S. Shurpakov (MASTER team members)
on 16 Nov 2011; 15:50 UT
Credential Certification: Vladimir Lipunov (lipunov2007@gmail.com)

Subjects: Optical, Supernovae

MASTER auto-detection system at Kislovodsk has found new optical transient source at the position of (R.A., Dec) =11h 44m 39.27s , +35d 58m 03s.9 at 2011-11-15.08 UT.

There is a bright galaxy UGC06716 close to OT position (27.9W , 0.7S). There are 4 images with OT at 15-th of Nov 2011 in MASTER-Kislovodsk data-base. The unfiltered magnitude is m_OT=16.8 ( exposition 180s, m_lim=19.3.

We have reference unfiltered image without OT at 2010-11-18.07 UT , m_lim=19.8. There is no minor planet at this place.

The discovery and reference images are available at http://observ.pereplet.ru/images/SN114439.27+355803.9/SN114439.27+355803.9.png

The spectral observations are needed.

MASTER Robotic Net